Όραμα & Αποστολή

Όραμα & Αποστολή

Το όραμά μας

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αλλά και εκτός αυτής στην οικονομική ανάπτυξη και στην παραγωγή αξίας για το σύνολο της κοινωνίας και με συνείδηση για τις ανάγκες των μελλοντικών κοινωνιών.

Η αποστολή μας

Η εμπέδωση των αρχών της βιωσιμότητας και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην στρατηγική, στην διακυβέρνηση και στην διοίκηση.

Η ενίσχυση της συστηματικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και συμ-μετόχων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κοινωνίας των πολιτών και Πολιτείας.

Η προσαρμογή στις νέες τάσεις και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της μακροπρόθεσμης κερδοφορίας ενισχύοντας την γνώση και την εμπειρία όλων των συμ-μετόχων.

Οι στόχοι μας

  • Εκπαίδευση (capacity building) σε θέματα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικών εργαλείων και υπηρεσιών
  • Υλοποίηση πρωτοβουλιών και συλλογικών δράσεων μεταξύ των μελών και τρίτων φορέων για τη συμβολή στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων
  • Δικτύωση των μελών και ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών
  • Συστηματική ενημέρωση για εθνικές και διεθνείς εξελίξεις σε θέματα Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας
  • Προώθηση συμπράξεων και συνεργασιών μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
  • Διεύρυνση του αριθμού των μελών με ιδιαίτερη στόχευση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ CSR HELLAS