Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η Εθνική Τράπεζα, με μια πορεία 179 ετών στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ελληνικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, με ισχυρή παράδοση και δυναμική συμβολή στον αναπτυξιακό και κοινωνικό μετασχηματισμό της χώρας.

H ευρεία πελατειακή  βάση, η καλή φήμη, το υψηλό μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις και οι ενισχυμένοι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, εξασφαλίζουν στην Τράπεζα επαρκή ρευστότητα για τη χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων και επισφραγίζουν τη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με την πελατεία της.

Η Τράπεζα επικεντρώνεται στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα συνεισφέρει με συνέπεια σε δράσεις προς όφελος των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, του πολιτισμού, των επιστημών, της έρευνας, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Η Εθνική Τράπεζα σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής παρακολουθεί στενά τις παγκόσμιες εξελίξεις και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του μέλλοντος, υλοποιώντας έναν μακρόπνοο σχεδιασμό με γνώμονα τον σεβασμό στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφάνεια στις συναλλαγές της με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αποδίδοντας ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη σχετικών πολιτικών και διαδικασιών.

Αναγνωρίζοντας την αξία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ως βασικό παράγοντα για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου, προσεγγίζει όλο και πιο συστηματικά την έννοια της Κοινωνικής Υπευθυνότητας, που ήταν και παραμένει ουσιαστική προτεραιότητα για την Τράπεζα.

Από τον Ιούνιο του 2018 η Εθνική Τράπεζα έχει προσχωρήσει στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (Global Compact), ως «Participant». Η Τράπεζα έχοντας υψηλό αίσθημα Εταιρικής Ευθύνης εφάρμοζε ανέκαθεν τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, ωστόσο σήμερα εστιάζει ακόμα περισσότερο στην ενσωμάτωση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG’s)  στην στρατηγική και την κουλτούρα της.

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Τράπεζας με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Γενική Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου, σε συνέχεια επιτυχούς ελέγχου, από τον ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου και επιθεώρησης TÜV AUSTRIA Hellas έχει λάβει βεβαίωση για την ορθή εφαρμογή, παρακολούθηση και συντονισμό των αρχών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Τράπεζα και στον Όμιλο, όπως αυτά καθορίζονται στον διεθνή οδηγό ISO 26000:2010.

Σταθερή στις δεσμεύσεις της η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει το ευρύ κοινωνικό της έργο, στηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών, ενώ παράλληλα, υλοποιεί το όραμά της μέσω του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής δράσης «ΕΥΘΥΝΗ».

Περισσότερες πληροφορίες στο:  https://www.nbg.gr/el/the-group/corporate-social-responsibility

Απολογισμοί Βιωσιμότητας