Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η 3K Investment Partners Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει ήδη μία παρουσία πολλών ετών στην Ελληνική αγορά, (συστάθηκε το 1990)  και έχει διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στο χώρο της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και στην αντιπροσώπευση και διάθεση μίας μεγάλης γκάμας ΟΣΕΚΑ Λουξεμβούργου της ΝΝ Investment Partners (πρώην ING Investment Management), παραμένοντας πάντα προσηλωμένη στην επίτευξη σημαντικών αποδόσεων και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της.

Αυτή τη στιγμή η 3K Investment Partners Μονοπρόσωπη ΑΕΔΑΚ διαχειρίζεται 8 αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία έχουν καταγράψει ένα σταθερό και συστηματικό ιστορικό εξαιρετικών αποδόσεων τόσο σε ανοδικές όσο και σε καθοδικές κινήσεις της αγοράς, βάσει διάφανων και ξεκάθαρων διαδικασιών επενδύσεων και αυστηρής διαχείρισης κινδύνων. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει το δίκτυο πωλήσεων και τους πελάτες της ΝΝ Hellas καθώς και τα λοιπά δίκτυα διάθεσης των ΟΣΕΚΑ NN Investment Partners Λουξεμβούργου ως αντιπρόσωπος της ΝΝ Investment Partners σε Ελλάδα και Κύπρο. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει επιπρόσθετα, σύμφωνα με το καταστατικό της και βάσει άδειας  της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ν.4099/2012) και τις ακόλουθες υπηρεσίες:

– διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, βάσει εντολών που παρέχονται από τους πελάτες σε διακριτική βάση και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που απαριθμούνται στο τμήμα Γ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018, όπως ισχύει,

– επενδυτικές συμβουλές για ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ν.3606/2007, όπως ισχύει,

– φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

“Όραμά μας να είμαστε μία  επενδυτική εταιρία που βασίζεται σε επενδύσεις αξίας και προσφέρει εξαιρετικές λύσεις στους πελάτες της. Το όραμά μας αυτό μας κινητοποιεί για το μέλλον και μας ωθεί να πετυχαίνουμε περισσότερα.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Ο σεβασμός και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, όπως και η καταπολέμηση της διαφθοράς, συνιστούν βασικούς παράγοντες οικονομικής ευημερίας και βιωσιμότητας στο παρόν αλλά και στο μέλλον.

Η 3Κ Investment Partners λειτουργεί, σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα που επιβάλλει το θεσμικό πλαίσιο, αλλά επιδιώκει πέραν αυτών, την εκπλήρωση της αποστολής της με αξιοπιστία, υπευθυνότητα, διαφάνεια και σεβασμό στις ανάγκες των πελατών και όλων όσων επηρεάζονται από την λειτουργία της.

Επίσης, η εταιρία εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα και τις άριστες πρακτικές τόσο στην εφαρμογή κριτηρίων για την αξιολόγηση των προϊόντων και των επενδύσεών της, όσο και για την σύμπραξη με τους συμ-μετόχους της στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο.