Προσέγγιση

“Σύμπραξη και Δράση για Βιώσιμες Επιχειρήσεις”

Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αποτελεί μία εύκολη προσέγγιση ως επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας. Οι επιχειρήσεις σήμερα καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε ένα όλο και πιο περίπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μέσα σε κλίμα έντονων κοινωνικοοικονομικών αλλά και γεωπολιτικών προκλήσεων, οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη σημασία της κατανόησης και της αποτίμησης, όχι μόνο των οικονομικών τους επιδόσεων, αλλά και των ευρύτερων κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων στην ικανότητά τους να δημιουργούν αξία προς όλους.

Η προσέγγιση του ΕΣΒΕ βασίζεται στη μεταφορά, προς τις επιχειρήσεις, τεχνογνωσίας και εμπειρίας καθώς και καλών πρακτικών εφαρμογής, από τις πρωτοπόρες επιχειρήσεις, που έχουν την εμπειρία και τεχνογνωσία δημιουργίας μεγάλης προστιθέμενης αξίας στην εκπαίδευση τόσο των ίδιων των στελεχών τους, όσο και των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας τους ή των δικτύων διανομής (πελάτες) με τις οποίες συνεργάζονται. Μέσω αξιοποίησης κατάλληλων εργαλείων, προτύπων και πρακτικών οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να αναπτύξουν αποτελεσματικότερα τον δικό τους τρόπο προσαρμογής και μετάβασης σε ένα νέο οικονομικό και επιχειρηματικό μοντέλο εναρμονισμένο με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030, και ειδικότερα τους Στόχους της Ε.Ε. για πλήρη απεξάρτηση από τον άνθρακα, μέγιστη αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και συμπερίληψη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Οι μικρότερες επιχειρήσεις, όπως και οι επιχειρήσεις που ξεκινούν τώρα την προσαρμογή τους στο νέο πλαίσιο της επιχειρηματικής βιωσιμότητας, μαθαίνουν γρηγορότερα και ευκολότερα από τις επιτυχίες όπως επίσης και από την εμπειρία και τα λάθη ή τις αποτυχίες των επιχειρήσεων που είναι μεγαλύτερες και πιο ώριμες. Μέσω της συμμετοχής στο ΕΣΒΕ καλούνται οι επιχειρήσεις – πρωτοπόροι στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, α) να συμπράξουν με άλλες πρωτοπόρες επιχειρήσεις προκειμένου να βελτιώσουν περαιτέρω τις προσεγγίσεις, πολιτικές, συστήματα και διαδικασίες τους επί κοινά αναγνωρισμένων ουσιωδών θεμάτων, β) να συνεργαστούν με άλλες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου δραστηριοποίησής τους, γ) να ενισχύσουν το επίπεδο ωριμότητας των μικρότερων επιχειρήσεων στις εφοδιαστικές αλυσίδες τους ή τα δίκτυα διανομής (πελάτες) σε θέματα επιχειρηματικής βιωσιμότητας.

Επιδίωξη του ΕΣΒΕ είναι να δημιουργήσει ένα κόμβο διαμοιρασμού της γνώσης και των εμπειριών, που διαθέτουν οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις τους, μέσω αξιοποίησης ποιοτικών εργαλείων και σταθμισμένων μεθοδολογιών προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία διάδοσης τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των κλάδων και των επιχειρήσεων.

Το ΕΣΒΕ παρέχει δυνατότητα συμμετοχής σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου και επιδιώκει να:

  • αποτυπώσει το επίπεδο ωριμότητας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων παρέχοντάς τους κατευθύνσεις για βελτίωση των επιδόσεών τους στη διαχείριση της βιωσιμότητας,
  • αναδείξει τις καλές πρακτικές των πρωτοπόρων επιχειρήσεων-μελών του CSR HELLAS, στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στο επιχειρηματικό τους μοντέλο,
  • βελτιώσει το επίπεδο ωριμότητας των επιχειρηματικών φορέων και κλαδικών ενώσεων στην υποστήριξη των μελών τους σε θέματα βιωσιμότητας,
  • υποστηρίξει τις επιχειρήσεις-μέλη των επιχειρηματικών φορέων & κλαδικών ενώσεων στην ενίσχυση του επιπέδου ωριμότητάς τους,
  • ενισχύσει την ετοιμότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων (ΜμΕ) και δικτύων διανομής (πελάτες) στην υιοθέτηση πρακτικών βιωσιμότητας στη στρατηγική και τη λειτουργία τους, και
  • συμβάλει στις πολιτικές πρωτοβουλίες των θεσμικών φορέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για ένα βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Button_ΌΡΑΜΑ_adj
Button_ΆΞΟΝΕΣ_adj
Button_ATELIER_adj
BU122C~1
Όραμα & Στόχοι
Yλοποίηση
CSR Atelier
Δράσεις & Εκδηλώσεις