Νέα & Εκδηλώσεις

Cross-national Roundtable (26/10/20): Εκπαίδευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη (EU SDG Summit)ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις μέρες μας, υπάρχει μία αυξανόμενη διεθνής αναγνώριση της Εκπαίδευσης για Βιώσιμη Ανάπτυξη (ESD) ως αναπόσπαστο στοιχείο της ποιοτικής εκπαίδευσης και βασικός παράγοντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Από το 2015, μέσω των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης το θέμα της Ποιοτικής Εκπαίδευσης αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητος 4ος στόχος. Συγκεκριμένα, ο υποστόχος 4.7, επιδιώκει να διασφαλίσει πως «Μέχρι το 2030, όλοι οι μαθητές θα αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων, της προώθησης ενός ειρηνικού, μη-βίαιου πολιτισμού, της παγκόσμιας ιθαγένειας και της εκτίμησης της πολιτιστικής πολυμορφίας και της συμβολής του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη».

Η εκπαίδευση έχει τη δύναμη να επιφέρει μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, ενεργούμε και εκπληρώνουμε τις ευθύνες μας, τόσο μεταξύ μας όσο προς τον πλανήτη. Προκειμένου να δράσουν προς αυτήν την αλλαγή, οι επαγγελματίες πρέπει να ενσωματώσουν και να διαχειριστούν θέματα εταιρικής ευθύνης και βιωσιμότητας σε όλες τις παραδοσιακές επιχειρηματικές λειτουργίες. Για το λόγο αυτό, πρέπει να έχουν συγκεκριμένες γνώσεις και εργαλεία, καθώς και πρόσβαση σε επιχειρηματικά δίκτυα και επαγγελματικές ενώσεις προκειμένου να εκτελούν τις εργασίες τους αποτελεσματικά και αποδοτικά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ

Στο παρελθόν, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα καθώς και θέματα διακυβέρνησης (ESG), όπως η υγεία των εργαζομένων, η ασφάλεια και η ευημερία και οι εργασιακές πρακτικές, αντιπροσώπευαν έναν μέτριο κίνδυνο στην αξιολόγηση της σημαντικότητας (materiality assessment) των περισσότερων εταιρειών. Ωστόσο, με το ξέσπασμα του COVID-19, αυτά τα ζητήματα έχουν αποκτήσει πλέον μεγαλύτερη σπουδαιότητα, καθώς οι εταιρείες σπεύδουν να υιοθετήσουν μέτρα για την προστασία των ανθρώπων τους και για τη διασφάλιση της συνέχειάς τους εστιάζοντας στην ανθεκτικότητα.  Για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις αυτές στο πλαίσιο των προαναφερθέντων, πρωτοφανών προκλήσεων είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί η υπευθυνότητα στην καθημερινή τους επιχειρηματική λειτουργία, τόσο οριζόντια όσο και κάθετα εντός της οργάνωσής τους. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης που καλύπτουν όλους τους σημαντικούς τομείς που σχετίζονται με την υπεύθυνη διαχείριση της βιωσιμότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

Διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί οικονομικών και επιχειρηματικών σχολών θα συζητήσουν για την ανάγκη μίας ουσιαστικής αλλαγής στην προσέγγιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης επιχειρηματικών θεμάτων, προκειμένου να αποτελέσει υποστηρικτική διαδικασία προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης της υπευθυνότητας στη στρατηγική σκέψη και ευρύτερα σε όλες τις εταιρικές λειτουργίες. Συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία για την αειφορία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης «Higher Education Sustainability Initiative», καθώς και σε άλλες πρωτοβουλίες αξιολόγησης τριτοβάθμιων ιδρυμάτων με κριτήρια υπευθυνότητας θα μοιραστούν την εμπειρία και τις σκέψεις τους με στόχο να ενισχύσουν τις δεσμεύσεις των ιδρυμάτων τους για τη διδασκαλία και την ενθάρρυνση της έρευνας σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη, τις «πράσινες» πανεπιστημιουπόλεις και την υποστήριξη τοπικών προσπαθειών αειφορίας.Ηγέτιδες επιχειρήσεις θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους μέσω παρουσίασης καλών πρακτικών  επένδυσης στην κατάρτιση και την εκπαίδευση τόσο εσωτερικά προς το προσωπικό τους, αλλά και εξωτερικά προς τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη τους όπως προμηθευτές, πελάτες και τοπικές κοινότητες. Στο πλαίσιο του Webinar θα παρουσιαστεί η νέα πρωτοβουλία CSRSchool που ξεκίνησε το 2019, και θα εφαρμοστεί για 2ο συνεχές έτος το 2020 μέσω μιας καινοτόμου μαθησιακής προσέγγισης. Το CSR-School στοχεύει στην παροχή προηγμένης εκπαίδευσης σχετικά με τον προσδιορισμό των επιχειρηματικών ευκαιριών που σχετίζονται με την αειφορία και την ένταξη της ευθύνης στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής, προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη αξία και να διαμορφωθεί ένας πιο ανθεκτικός οργανισμός.

ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η ανάγκη της Εκπαίδευσης για Βιώσιμη Ανάπτυξη (ESD) καθίσταται όλο και πιο σημαντική για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την ενσωμάτωση της αειφορίας διαλειτουργικά. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες θα:

αναγνωρίσουν την Ποιοτική Εκπαίδευση ως εξελισσόμενο ζήτημα ESG ανεξαρτήτως κλάδου, κατανοώντας τη βαρύτητα του θέματος κατά την αξιολόγηση των ουσιωδών θεμάτων.

ενσωματώσουν την Ποιοτική Εκπαίδευση στην επιχειρηματική τους στρατηγική, προκειμένου υιοθετηθούν στοχευμένες προσεγγίσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, την εταιρική επικοινωνία και στις ευρύτερες σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθελοντική βάση.

ενημερωθούν για πρωτοβουλίες, πλαίσια και εργαλεία που σχετίζονται με την εκπαίδευση σε θέματα βιωσιμότητας, που μπορούν να βοηθήσουν στη διαδικασία ενσωμάτωσης της αειφορίας και των SDGs στις εταιρικές πρακτικές, έτσι ώστε αυτές να λειτουργούν με υπεύθυνο τρόπο για την διατήρηση της οικονομικής επιτυχίας.

κατανοήσουν πώς τα προγράμματα μάθησης που έχουν ήδη δημιουργηθεί και υλοποιηθεί από επιχειρήσεις, επιχειρηματικά δίκτυα και ακαδημαϊκούς φορείς μπορούν να λειτουργήσουν συνεργικά και συμπληρωματικά.

Παρακολουθήστε το roundtable