Νέα & Εκδηλώσεις

EFRAG & CSR HELLAS Outreach Event (11/07/22): Ευρωπαϊκά Πρότυπα Απολογισμού ΒιωσιμότηταςΗ Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG) από κοινού με το CSR HELLAS διοργανώνουν στις 11 Ιουλίου 2022 εκδήλωση ενημέρωσης σχετικά με την πρώτη δέσμη σχεδίων Ευρωπαϊκών Προτύπων Αναφοράς Βιωσιμότητας (European Sustainability Reporting Standards – ESRS).

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει η EFRAG σχετικά με τα σχέδια έκθεσης (exposure drafts – EDs) των ESRS και η οποία θα διαρκέσει έως τις 8 Αυγούστου 2022.

Η κοινή εκδήλωση EFRAG & CSR HELLAS αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση των ESRS EDs και της προστιθέμενης αξίας τους για τη βελτίωση της δημοσιοποίησης εταιρικών πληροφοριών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις γενικές αρχές και την αρχιτεκτονική των ESRS EDs, καθώς και για το συνολικό περιεχόμενο κάθε ενός εξ αυτών. Παράλληλα, η εκδήλωση θα αποτελέσει πλατφόρμα διαλόγου για τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να συζητήσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα ESRS EDs, βάσει της δομής και των ενοτήτων της δημόσιας διαβούλευσης.

Περισσότερα για την εκδήλωση

Η πρόταση Οδηγίας για την Υποβολή Εκθέσεων Βιωσιμότητας από τις εταιρείες (Corporate Sustaiability Reporting Directive – CSRD) ορίζει την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG) ως τεχνικό σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίων Ευρωπαϊκών Προτύπων Αναφοράς Βιωσιμότητας (European Sustainability Reporting Standards – ESRS), παράλληλα με τη νομοθετική διαδικασία της CSRD.

Τα σχέδια έκθεσης (exposure drafts – EDs) των προτύπων έχει επεξεργαστεί σε πρώτο στάδιο η ειδική Ομάδα Έργου για τη δημιουργία των Ευρωπαϊκών Προτύπων Δημοσιοποίησης πληροφοριών Βιωσιμότητας (Project Task Force on European Sustainability Reporting Standards – PTF-ESRS).

Σε δεύτερο στάδιο το Διοικητικό Συμβούλιο Αναφορών Βιωσιμότητας (Sustainability Reporting Board – SRB) και η Τεχνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τις Αναφορές Βιωσιμότητας (Sustainability Reporting Technical Expert Group – SR TEG) θα εξετάσουν τα προσχέδια έκθεσης παράλληλα με τη τρέχουσα δημόσια διαβούλευση και θα συμφωνήσουν το τελικό πρώτο σύνολο σχεδίων ESRS που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στις 29 Απριλίου 2022, η EFRAG δημοσίευσε την πρώτη σειρά σχεδίων έκθεσης (EDs) που εκπονήθηκαν υπό την αποκλειστική ευθύνη της PTF-ESRS για δημόσια διαβούλευση για περίοδο 100 ημερών που λήγει στις 8 Αυγούστου 2022. Τα εν λόγω EDs αντιστοιχούν στην πρώτη σειρά προτύπων που απαιτούνται βάσει της πρότασης για ένα CSRD και καλύπτουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά θέματα και θέματα διακυβέρνησης. Η δέσμη αυτή περιλαμβάνει επίσης οριζόντια πρότυπα.

Η τρέχουσα δημόσια διαβούλευση οργανώνεται για να λάβει ανατροφοδότηση από τα συστατικά μέρη σχετικά με τρεις βασικές πτυχές των EDs:

  1. Τη συνάφεια (i) της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής, (ii) της εφαρμογής των αρχών της CSRD και (iii) του συνολικού περιεχομένου κάθε ED.
  2. Τις πιθανές επιλογές για την ιεράρχηση / σταδιακή εφαρμογή των ESRS.
  3. Την επάρκεια κάθε απαίτησης γνωστοποίησης που επιβάλλεται από κάθε ED.

Σύντομα ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.