Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Ανθρώπινα Δικαιώματα

Πως μπορεί μια επιχείρηση να επηρεάσει τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;

Ο σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Η κατανόηση από την πλευρά των επιχειρήσεων του ρόλου τους στην αλυσίδα αξίας (value chain), η δημιουργία του κατάλληλου εκπαιδευτικού υπόβαθρου αναφορικά με τους κανόνες περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η εξοικείωση με την πρακτική εφαρμογή σχετικών στρατηγικών, πολιτικών και δραστηριοτήτων εντάσσονται στους στόχους της εκπαίδευσης που προσφέρει το CSR HELLAS.

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων που εργάζονται στον τομέα της ΕΚΕ, των Προμηθειών, του Ανθρωπίνου Δυναμικού, της Συμμόρφωσης και της Διαχείρισης Κρίσεων.

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης περιλαμβάνει την παρουσίαση του διεθνούς πλαισίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να επηρεάσουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την ανάπτυξη του 2ου πυλώνα των Κατευθυντήριων Αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την ανάδειξη της πρακτικής εφαρμογής της εταιρικής υπευθυνότητας σε σχέση με τον σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η σύνδεση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με την προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αντικατοπτρίζεται στις 10 Αρχές του UN Global Compact, καθώς οι 2 πρώτες αφορούν αποκλειστικά αυτό το ζήτημα και είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), εφόσον το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Η.Ε. έχει αντιστοιχίσει κάθε έναν από τους Στόχους με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα βάσει των ειδικότερων πλαισίων και διακηρύξεων που έχουν δημιουργηθεί.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα;

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του e-mail: info@csrhellas.org

Μέλη που έχουν λάβει την τεχνογνωσία από το CSR HELLAS