ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ (2008)

Το 2008, εκδώσαμε ως CSR HELLAS τον κατάλογο καλών πρακτικών και δράσεων, με σκοπό να υποστηρίξουμε την όσο το δυνατόν ευρύτερη διάδοση προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) που εφάρμοζαν την εποχή εκείνη οι επιχειρήσεις. Αποτέλεσε, και ακόμη αποτελεί, άριστο εργαλείο για όλους εκείνους που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν καλύτερα την έννοιά της ΕΚΕ και πιθανόν επιθυμούν να περιλάβουν κάποιες από τις πρακτικές αυτές στις δικές τους δράσεις.

Σχεδιάσαμε τον συγκεκριμένο κατάλογο διαφορετικά απ’ ό,τι τους προηγούμενους, προκειμένου να καλυφθεί μεγάλο εύρος θεμάτων, τα οποία ήρθαν στην επιφάνεια μετά την υποβολή, την χρονιά εκείνη, άνω των 100 πρακτικών και δράσεων.

Διαμορφώσαμε τον κατάλογο σε τρεις διαφορετικές ενότητες:

Ενότητα 1: Καινοτόμες πρακτικές, που είχαν συνέχεια και συνέπεια ή παρουσιάστηκαν σε συνέδρια που διοργανώθηκαν από το Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ.  Η ενότητα αυτή χωρίστηκε σε τέσσερα θεματικά πεδία:

  • Ανθρώπινο Δυναμικό
  • Αγορά
  • Περιβάλλον
  • Κοινωνία

Ενότητα 2: Πιο ευρέα διαδεδομένες πρακτικές ΕΚΕ. Εδώ προσθέσαμε  πρακτικές οι οποίες είχαν γίνει πλέον «συνήθεις» σε κάποιους επιχειρηματικούς κλάδους (π.χ. ανακύκλωση, εθελοντική αιμοδοσία κ.λπ.). Όμως και ενώ σύμφωνα με τα κριτήρια που είχαν τεθεί, αυτές θα έπρεπε να είχαν αποκλειστεί από τον κατάλογο, αποφασίσαμε ότι και αυτές οι πρακτικές είναι άξιες αναγνώρισης, προκειμένου να καταγράψουμε σφαιρικά τις πρακτικές και να επιτύχουμε τον  πρωταρχικό ρόλο του καταλόγου ως εργαλείου διάδοσης

Ενότητα 3: Ενέργειες εταιριών μελών μας ως ανταπόκριση στις πυρκαγιές του καλοκαιριού του ίδιου έτους. Οι πρακτικές αυτές είναι αναπόσπαστο κομμάτι του καταλόγου αυτού, δεδομένων των ειδικών συνθηκών, που επικράτησαν το 2007 και της κρισιμότητας της παροχής βοήθειας, ως ανταπόκριση στις σχετικές εκκλήσεις των πυρόπληκτων περιοχών.

Μέλη που αξιοποιούν το εργαλείο